Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες άνω των 50€ και μέχρι 5kg

Όροι Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

•  Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της www.greek-traditional-products.eu (εις το εξής χάριν συντομίας «Ιστοσελίδα»), διέπονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (ιδίως το Π.Δ. 131/2003, το οποίο αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε.), καθώς και από τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (ν. 2251/1994, όπως εκάστοτε ισχύει με τυχόν τροποποιήσεις), που διέπει τις πωλήσεις προϊόντων από απόσταση.

•  Με την είσοδό σας στο ανωτέρω ηλεκτρονικό κατάστημα δηλώνετε ότι είστε ενήλικος και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας, υπεύθυνος είστε εσείς. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

•  Η ιστοσελίδα www.greek-traditional-products.eu αποτελεί δικτυακό τόπο – ηλεκτρονική πλατφόρμα που προσφέρει τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων με την προϋπόθεση της πλήρους αποδοχής των παρόντων όρων, τους οποίους καλείται ο χρήστης/επισκέπτης να μελετήσει προσεκτικά.

•  Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.greek-traditional-products.eu δηλώνει ότι δραστηριοποιείται εμπορικά ως μεταπωλητής και δεν τυγχάνει κατασκευαστής ή εισαγωγέας ή αντιπρόσωπος ή εμπορικός διανομέας ή προμηθευτής στην ελληνική αγορά των προϊόντων τα οποία πωλεί. Ως εκ τούτου δεν παρέχει οποιουδήποτε είδους εγγύηση για τα προϊόντα αυτά και η ευθύνη της περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εκ του νόμου προβλεπόμενη, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στον όρο 3 του παρόντος. Τα πωλούμενα προϊόντα καλύπτονται κατά περίπτωση με εγγύηση του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα ή του αντιπρόσωπου ή του εμπορικού διανομέα ή του προμηθευτή τους και ο πελάτης δύναται να πληροφορείται την πολιτική και τους όρους εγγύησης για κάθε προϊόν κατόπιν επικοινωνίας του με την εταιρεία μας. Τέλος, διευκρινίζεται ότι η www.greek-traditional-products.eu δεν παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπηρεσίες και ιδίως συμβουλευτικές ως προς την σκοπιμότητα αγοράς συγκεκριμένου προϊόντος, ενόψει συγκεκριμένης εργασίας η οποία αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Συνεπώς, το ηλεκτρονικό κατάστημα ούτε θα ευθύνεται έναντι του πελάτη, ούτε εγγυάται έναντι του πελάτη προστασία για την καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό ή εργασία.

•  Η χρήση των υπηρεσιών της www.greek-traditional-products.eu είναι διαθέσιμη μόνο για ενήλικους, που ενεργούν για τον εαυτό τους ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιριών.

•  Όλες οι υπηρεσίες προς τους χρήστες/επισκέπτες παρέχονται χωρίς χρέωση.

•  Προϋπόθεση για την χρήση της «Ιστοσελίδας» είναι η πλήρης, ανεπιφύλακτη και αναντίρρητη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσεως χωρίς καμία εξαίρεση. Σε διαφορετική περίπτωση, ο χρήστης/επισκέπτης/πωλητής, ο οποίος δεν είναι σύμφωνος με τους παρόντες όρους, θα πρέπει να απέχει της χρήσης της ιστοσελίδας www.greek-traditional- products.eu.

•  Xρησιμοποιώντας τον δικτυακό τόπο www.greek-traditional-products.eu, τις σελίδες και τις υπηρεσίες του τεκμαίρεται αμάχητα ότι ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί με τους κάτωθι εκτιθέμενους όρους και τις συνθήκες χρήσης και κάνει χρήση αυτού με δική του ευθύνη. Αυτούς τους όρους η www.greek-traditional-products.eu διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, τροποποιήσει, αφαιρέσει ή προσθέσει στο σύνολο ή μέρος τους οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά τους όρους αυτούς για τυχόν αλλαγές. Σε περίπτωση που η «Ιστοσελίδα» έχει προβεί σε τροποποίηση αυτών, και ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης συνεχίσει την χρήση της ιστοσελίδας www.greek-traditional- products.eu συνεπάγεται και την αποδοχή από μέρους του και αυτών των νέων όρων.

•  Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση της ιστοσελίδας www.greek-traditional-products.eu, αλλά όπως γνωστοποιήσει στην τελευταία τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών.

•  Αναπόσπαστο και δεσμευτικό τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης αποτελεί η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, όπως αυτή παρατίθεται κατωτέρω στην §10 του παρόντος.

2. ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

• Ο χρήστης/επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί ως μέλος στις υπηρεσίες της www.greek-traditional-products.eu θα πρέπει:

(a) Να είναι άνω των 18 ετών.

(b) Ικανός για κάθε δικαιοπραξία.

(c) Να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στην ιστοσελίδα στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του.

(d) Να ενημερώνει επιμελώς τον λογαριασμό του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.greek-traditional-products.eu άμεσα για κάθε μεταβολή/τροποποίηση των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και να επιμελείται τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη.

• Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν, ότι θα κάνουν σύννομη και ορθή χρήση της ιστοσελίδας www.greek-traditionalproducts. eu, καθώς και ότι θα τηρούν τους κώδικες δεοντολογίας, μη προβαίνοντας σε πράξεις ή παραλείψεις παράνομες και επιζήμιες για την ιστοσελίδα και για τους λοιπούς χρήστες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι χρήστες απαγορεύεται να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας με σκοπό να προκαλέσουν βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο, να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας», να αποκτήσουν πρόσβαση, επεξεργαστούν, αλλοιώσουν και γενικότερα προσβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους συμπεριφοράς, οι χρήστες υποχρεούνται σε αποζημίωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας, που ενδεχομένως υποστεί η www.greek-traditionalproducts. eu από τις ενέργειες ή παραλείψεις τους. 3

• Χρήστες κάτω των 18 ετών θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της www.greek-traditional- products.eu με την συνδρομή ή/και υπό την επίβλεψη του γονέα ή κηδεμόνα τους. Σε αυτήν την περίπτωση ο ενήλικας γονέας ή κηδεμόνας λογίζεται ως ο χρήστης/επισκέπτης και ευθύνεται εξολοκλήρου για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του ανηλίκου.

• Ο χρήστης/Επισκέπτης δεν επιτρέπεται να καταχωρεί εγγραφές, φωτογραφίες, δεδομένα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που αφορούν πολιτικές απόψεις, θρησκευτικά στοιχεία, εθνικά χαρακτηριστικά, διακρίσεις φύλου, και άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή άλλα προσωπικά στοιχεία που είναι ενδεχόμενο να παραβιάζουν την προσωπικότητα του ή να έρχονται σε αντίθεση με τα χρηστά ήθη ή με διατάξεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής νομοθεσίας.

• Τόσο η αποστολή όσο και το περιεχόμενο οποιουδήποτε υλικού που παρέχεται από τους χρήστες/επισκέπτες αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των χρηστών/επισκεπτών.

• Επιπροσθέτως ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του www.greek- traditional-products.eu σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, την ισχύουσα φορολογία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα ετέρων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του www.greek-traditional-products.eu

• Επιπλέον ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να μην εμπλέκεται, να μην υποστηρίζει ή να μην ενθαρρύνει άλλους να εμπλέκονται σε οποιαδήποτε φύσης μετάδοση, φόρτωση, ανέβασμα, αποστολή e-mail, ή με οπoιονδήποτε τρόπο παροχή στο www.greek-traditional-products.eu πληροφοριών, οι οποίες :

a) είναι παράνομες, επιβλαβείς, απειλητικές, προσβλητικές, δυσφημιστικές, άσεμνες, και προσβάλλουν τρίτους,

b) δεν αντιστοιχούν ούτε σχετίζονται με αληθινή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή είναι προϊόν/αποτέλεσμα πλαστοπροσωπίας οποιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού,

c) είναι εμπιστευτικές και απαγορεύεται να γνωστοποιούνται στο κοινό βάσει νόμιμων ή/και συμβατικών περιορισμών

d) παραβιάζουν σχετικά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού μυστικού, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα συγγενή ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου και

e) περιέχουν ιούς, αυθαίρετες ή άνευ εξουσιοδότησης διαφημίσεις, προεκλογικά μηνύματα, προσκλήσεις ή διαφημιστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων αλυσιδωτών επιστολών, μαζικής αλληλογραφίας ή οποιαδήποτε μορφής spam. 4

• Οι χρήστες δεσμεύονται, ότι τα στοιχεία, τα οποία γνωστοποιούν στην ιστοσελίδα www.greek-traditional-products.eu είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη, είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης που διαθέτουν μετά την εγγραφή τους.

• Ο χρήστης/επισκέπτης θα πρέπει να κρατά μυστικό τον κωδικό πρόσβασης του, ο οποίος δίνεται κατά την εγγραφή του. Τα μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τις δραστηριότητες ζημίες και οφειλές που πιθανόν προκύψουν από τον λογαριασμό τους λόγω μη επαρκούς προστασίας του κωδικού. Επιπλέον υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την www.greek-traditional- products.eu σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτού ή παραβίασης ασφαλείας του λογαριασμού τους, και φέρουν την πλήρη ευθύνη οποιασδήποτε ζημίας ήθελε προκληθεί από την ενδεχόμενη ανακρίβεια των στοιχείων αυτών ή από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης.

• Η www.greek-traditional-products.eu δεν φέρει ευθύνη, και κατ’ επέκταση, δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακριβή ταυτότητα των χρηστών της, για την ηλικία και την εθνικότητα τους. Η www.greek-traditional-products.eu γι’αυτό το λόγο προτρέπει τους χρήστες να επικοινωνούν κατευθείαν με τους εκάστοτε πωλητές μέσω των υπηρεσιών που προσφέρει η ιστοσελίδα.

• Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου ή/και υλικού τοποθετεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα/ιστοσελίδα και για οποιαδήποτε συνέπεια τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του εγγράφου αυτού. Τυχόν περιεχόμενο προσβλητικό της τιμής, της υπόληψης, της προσωπικότητας, των προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων που έχει ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη, υπεύθυνος για την αποκατάσταση θα είναι αποκλειστικά ο ίδιος, ήτοι ο χρήστης.

• Η www.greek-traditional-products.eu διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης ή αφαίρεσης υλικού ή/και εγγράφου, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας ή/και με την κείμενη νομοθεσία και συναλλακτικά ήθη, ενημερώνοντας αυτόν που προέβη στην καταχώρηση, άμεσα, ολικά ή μερικά. Επίσης η www.greek-traditional-products.eu διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας καθώς και να αλλάξει ανά πάσα ώρα τα κριτήρια αποδοχής των χρηστών/επισκεπτών και τους όρους χρήσης.

• Στην περίπτωση που εγγεγραμμένα μέλη της ιστοσελίδας www.greek-traditionalproducts. eu προβούν σε αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας, η τελευταία έχει δικαίωμα άμεσης διαγραφής τους από την λίστα των εγγεγραμμένων μελών και απαγόρευσης 5 προσβάσεώς τους στην «Ιστοσελίδα», επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός της από την ως άνω αθέμιτη χρήση.

• Τα μέλη θα πρέπει να τηρούν τον λογαριασμό τους συνεχώς ενημερωμένο και ακριβή, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης. Επιπροσθέτως, προκειμένου τα μέλη να μπορούν να προβαίνουν σε αγοραπωλησίες προϊόντων στην ιστοσελίδα www.greek-traditional-products.eu θα πρέπει να παρέχουν έγκυρους τρόπους πληρωμής όπως πιστωτική κάρτα σε ισχύ, αντικαταβολή ή τραπεζική κατάθεση.

• Απαγορεύεται η μεταβίβαση του λογαριασμού σε τρίτους.

• Οι υπηρεσίες της www.greek-traditional-products.eu δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες σε μέλη που έχουν τεθεί προσωρινά ή επ’ αόριστον σε διαθεσιμότητα. Η «Ιστοσελίδα» διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οριστικά ανεπιβεβαίωτους ή μη ενεργούς λογαριασμούς.

3. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

• Ως ελαττωματικό προϊόν μπορεί να θεωρηθεί ένα προϊόν το οποίο θα παραληφθεί από τον πελάτη σε μη ικανοποιητική εμπράγματη κατάσταση (πχ σπασμένο κ.λπ.), ή μη λειτουργικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως ελαττώματα απλές φθορές της συσκευασίας του προϊόντος εφόσον το προϊόν είναι σε ικανοποιητική εμπράγματη κατάσταση και λειτουργικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Σε περίπτωση ευθύνης της www.greek-traditional-products.eu για πραγματικό ελάττωμα και έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος ο πελάτης δικαιούται κατ’ επιλογήν του: α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα ενός προϊόντος συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ της www.greek-traditional-products.eu και του πελάτη. Υπαναχώρηση από την σύμβαση πώλησης για άλλους λόγους δεν επιτρέπεται, με την επιφύλαξη του προβλεπόμενου υπό του νόμου δικαιώματος (νόμιμης) υπαναχώρησης στην περίπτωση των καταναλωτικών συμβάσεων που συνάπτονται από απόσταση (βλ. όρο 13 του παρόντος). Εάν ο πελάτης επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος το ηλεκτρονικό κατάστημα οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο.

• Στην περίπτωση όπου ο πελάτης διαπιστώσει κάποιο ελάττωμα οφείλει να δηλώσει το προϊόν ως ελαττωματικό αμέσως μετά την παράδοση (εντός της ίδιας ημέρας) ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (αν πρόκειται για αργία ή μη εργάσιμες ώρες) στα δημόσια στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας. Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον πελάτη, η «Ιστοσελίδα» επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση των ελαττωμάτων του προϊόντος από στελέχη της.

• Ο χρήστης/επισκέπτης ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τίθενται στη σελίδα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η «Ιστοσελίδα» επιφυλάσσεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της, καθώς αυτή μπορεί να επηρεάζεται από τη ροή των πωλήσεων στα φυσικά καταστήματά ή από το δίκτυο των παραγωγών/προμηθευτών της. Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί εκ των υστέρων πρόβλημα διαθεσιμότητας, η www.greek-traditional-products.eu επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση. Τυχόν πληρωμές θα επιστρέφονται στον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο τελευταίος επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του

4. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

• Η «Ιστοσελίδα» παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες «ως έχει», και παρόλο που καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια και πληρότητα του συνόλου του περιεχομένου της, δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση γι’ αυτό, ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη/επισκέπτη από την χρήση της εν λόγω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

• Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν αποτελούν μια προσφορά στον επισκέπτη/χρήστη και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν προτροπή ή παραίνεση για την τέλεση συγκεκριμένης ενέργειας ή συμπεριφοράς.

• Η υπηρεσία που παρέχεται από την ιστοσελίδα www.greek-traditional-products.eu συνίσταται αποκλειστικά σε παροχή πλατφόρμας φιλοξενίας προϊόντων και διαμεσολάβηση για την σύναψη συμβάσεως αγοραπωλησίας μεταξύ των χρηστών παραγωγών και των χρηστών επισκεπτών. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται δεν εδραιώνουν καμία σχέση εντολής, αντιπροσώπευσης ή εργασίας. H www.greektraditional- products.eu δεν αποκτά σε καμία περίπτωση την ιδιότητα του πωλητή, καθώς ενεργεί αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής στη διαδικασία προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τρίτων.

• Η www.greek-traditional-products.eu αναλαμβάνει την συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της ιστοσελίδας, δεν εγγυάται όμως για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών και επιλογών αυτού (της ιστοσελίδας). Κατόπιν τούτων ο εκάστοτε χρήστης/ επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες του www.greek-traditional-products.eu με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών.

• Η www.greek-traditional-products.eu καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές της ιστοσελίδας να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν φέρει όμως ουδεμία ευθύνη στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της ιστοσελίδας καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού, καθώς και για την οποιαδήποτε ζημία, που ενδεχομένως να προκληθεί από την χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. 1

• Η www.greek-traditional-products.eu διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/ μέλη.

• Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη η www.greek-traditional-products.eu, καθώς και οι διευθυντές, υπάλληλοι ή οι παραγωγοί/προμηθευτές της, για ζημίες που ενδεχομένως προκύψουν άμεσα, έμμεσα, γενικά, ειδικά, στα πλαίσια αποζημίωσης ή παρεπόμενα, εξαιτίας υπαίτιας συμπεριφοράς του μέλους ή τρίτου προσώπου που σχετίζεται με την χρήση της ιστοσελίδας/ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή τις υπηρεσίες της ή της παρούσας ενώ συμπεριλαμβάνει χωρίς περιορισμό διαφυγόντα κέρδη, σωματική βλάβη, ηθική βλάβη ή άλλες ζημίες παρεπόμενες αυτών.

5. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ

• Η www.greek-traditional-products.eu καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. • H www.greek-traditional-products.eu μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται από την εταιρία κατά την κρίση της, εφόσον εντοπίζονται. H εταιρία δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επίσης, δεν εγγυάται ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται απαραιτήτως ή εξολοκλήρου ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα τίθενται.

• Παρόλο που η «Ιστοσελίδα» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/ φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

• Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε ‘‘φόρτωση’’ από αυτή την ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε ουδεμία των περιπτώσεων η www.greek-traditional-products.eu .

6. ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥ ΤΡΙΤΩΝ

• Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή/ και να παρέχει τώρα ή στο μέλλον την δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσμων, “δεσμών”, hyperlinks ή/και διαφημιστικών banners, κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Ο παρών διαδικτυακός τόπος www.greek-traditional-products.eu δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, την πολιτική προστασίας, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων, στους οποίους τυχόν παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links) και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την χρήση αυτών, καθώς ο χρήστης/επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστικά ευθύνη.

• Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών και για την παροχή σε αυτούς επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών και η χρήση αυτών των συνδέσμων θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη της «Ιστοσελίδας», ενώ οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει αλλά και ουδεμία σύνδεση έχει η www.greek-traditional-products.eu.

• Η www.greek-traditional-products.eu δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο,τη διαθεσιμότητά των δικτυακών τόπων (websites) τρίτων, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα ή/και ακρίβεια ή ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με την «Ιστοσελίδα» μέσω τέτοιων συνδέσμων, ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η «Ιστοσελίδα» και άλλοι δικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη. Η www.greek-traditional-products.eu δεν ευθύνεται για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οιαδήποτε ζημία των επισκεπτών/ χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

7. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

• Τα μέλη (χρήστες/επισκέπτες, αγοραστές και παραγωγοί/προμηθευτές) συμφωνούν να αποζημιώσουν και να απαλλάξουν την www.greek-traditional- products.eu από ευθύνη λόγω υπαναχωρήσεως, συμπεριλαμβάνοντας λογικά δικηγορικά έξοδα, τα οποία ενδεχομένως προκύψουν από αθέτηση της παρούσας ή συμπληρωματικών εγγράφων αυτής ή από παραβίαση σχετικού νόμου ή δικαιωμάτων τρίτου προσώπου.

8. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

• Η www.greek-traditional-products.eu ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με τρίτους που διαφημίζονται σε αυτήν. Περαιτέρω, η «Ιστοσελίδα» δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου.

9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

• Τόσο η «Ιστοσελίδα» όσο και ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας δεσμεύονται και συμφωνούν ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες σε έγγραφη, προφορική ή άλλη μορφή, που ανταλλάσσονται μεταξύ τους σε εκτέλεση των μεταξύ τους συναλλαγών, ή εξ αφορμής αυτών, παραμένουν στην κυριότητα του παραδίδοντος μέρους. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία χαρακτηρίζονται με το παρόν και θα τηρούνται ως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταξύ τους συναλλαγών. Ουδεμία αποκάλυψη αυτών σε τρίτους δεν θα είναι επιτρεπτή χωρίς την προηγούμενη, έγγραφη συναίνεση του παραδίδοντος τις εμπιστευτικές πληροφορίες μέρους. • Η ανωτέρω υποχρέωση εμπιστευτικότητας δεν ισχύει για πληροφορίες:

(a) που είναι δημόσιες και γενικώς διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, δίχως η διάθεση αυτή να είναι αποτέλεσμα παράβασης των όρων της παρούσας,

(b) που λαμβάνονται από τρίτους, οι οποίοι δεν δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας,

(c) που ήταν ήδη στην κατοχή του αποδέκτη ή γνωστές σε αυτόν πριν από την έναρξη επικοινωνίας των μερών,

(d) που βάσει νόμου ή αποφάσεων των αρμόδιων δικαστικών και διοικητικών αρχών, το μέρος υποχρεούται να τις ανακοινώσει.

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [ΣΥΛΛΟΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ]

• Η www.greek-traditional-products.eu σέβεται και δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και το προσωπικό απόρρητο κάθε επισκέπτη/ χρήστη της «Ιστοσελίδας». Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «η Πολιτική») καθορίζει την εν λόγω δέσμευση της www.greek-traditional-products.eu καθώς αναφέρει συνοπτικά τα δεδομένα που μπορεί να συλλέξει ή επεξεργαστεί η τελευταία, τον τρόπο χρήσης αυτών, καθώς, επίσης, και πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες μπορεί ή πρέπει ο επισκέπτης/χρήστης της «Ιστοσελίδας» να προβεί σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του σε αυτήν.

• Η Πολιτική δύναται να αναθεωρείται ή/και ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή και άνευ ειδοποίησης. Η «Ιστοσελίδα» θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της Πολιτικής, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης, ο οποίος θα θεωρείται ότι αποδέχεται την νέα Πολιτική με το να συνεχίζει να κάνει χρήση της «Ιστοσελίδας» ή των υπηρεσιών της. Για τον λόγο αυτό, κάθε επισκέπτης/ χρήστης της «Ιστοσελίδας» παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική.

• Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της «Ιστοσελίδας» υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από τη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ορίζεται στο πλαίσιο του Νόμου 4624/2019, ο οποίος αντικατέστησε τον παλαιότερο νόμο 2472/1997, και του Νόμου 3471/2006, καθώς και με τις αποφάσεις της αρμόδιας διοικητικής αρχής αλλά και του ευρωπαϊκού δικαίου (ιδίως του Κανονισμού 2016/679 & της Οδηγίας 2016/680 με τις όποιες τροποποιήσεις έχουν υποστεί). Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική αλλαγή στην νομοθετική ρύθμιση των προσωπικών δεδομένων, θα έχει αυτομάτως και άνευ ετέρου εφαρμογή στην διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/ επισκεπτών του παρόντος δικτυακού 14 τόπου. Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές, και τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας.

• Σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την «Ιστοσελίδα» αποτελούν: η εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει η ιστοσελίδα στους χρήστες/ επισκέπτες του, η εν γένει ενημέρωση του χρήστη, η ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη σε σχέση με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, η ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λ.π., η εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας, και κάθε συναφής με τα ως άνω ενέργεια.

• Τα μέλη έχουν την δυνατότητα οποτεδήποτε να επανεξετάσουν και να αλλάξουν τις προσωπικές πληροφορίες από τον λογαριασμό τους καθώς και να μην συμπληρώσουν τα προαιρετικά πεδία πληροφόρησης.

• Η www.greek-traditional-products.eu θα χρησιμοποιεί τις παραπάνω πληροφορίες με σκοπό αφενός την βελτίωση των υπηρεσιών της και αφετέρου την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες.

• Η www.greek-traditional-products.eu δεν ευθύνεται για την περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης συνδεθεί με την παρούσα ιστοσελίδα μέσω μιας εξωτερικής εφαρμογής, και κατά συνέπεια η «Ιστοσελίδα» να λάβει προσωπικά στοιχεία από εκεί. • Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους της Πολιτικής που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες/ υπηρεσίες της «Ιστοσελίδας».

(I) ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

• Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας δύναται καταρχήν να επισκέπτεται το σύνολο της Ιστοσελίδας και των επιμέρους υποσελίδων αυτής, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητα του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό 15 στοιχείο του. Ωστόσο, είναι δυνατό ότι για την πρόσβαση ή και χρήση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων περιοχών ή υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, να απαιτηθεί η εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης ή/και συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική.

• Η www.greek-traditional-products.eu συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν: Ο επισκέπτης χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του. Χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του. Χρησιμοποιεί τις σελίδες του www.greek-traditional-products.eu και εισέρχεται στα διαφημιστικά (ή πάσης συναφούς υφής) προγράμματα.

• Τα δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε περιλαμβάνουν: Βασικές πληροφορίες (όπως όνομα, επώνυμο. Στοιχεία επικοινωνίας (όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Πληροφορίες που τυχόν παρέχει ο επισκέπτης/χρήστης. Πληροφορίες που νομίμως συλλέγονται από δημόσια προσβάσιμες πηγές.

• Σε καμία περίπτωση με την παρούσα δεν υπέχει ευθύνη η www.greek-traditionalproducts. eu αναφορικά με τυχόν σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών/μελών από την «Ιστοσελίδα» και οιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο/ ιδιοκτησία της www.greek-traditional-products.eu.

(II) ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

• Η www.greek-traditional-products.eu θα δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη, τα οποία θα περιέχονται σε γνώση της, μέσω της «Ιστοσελίδας». Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την www.greektraditional- products.eu θα γίνεται μόνο κατόπιν συγκατάθεσης προς τούτο του επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος θα τα παρέχει οικειοθελώς με σκοπό την παροχή 16 πρόσβασης στις ανωτέρω εφαρμογές ή υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες μέσω της «Ιστοσελίδας».

• Η καταχώριση των δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη κατά την εγγραφή του στην «Ιστοσελίδα» θα συνεπάγεται την συγκατάθεσή του στην συλλογή, χρήση και διαβίβαση αυτών βάσει των όρων της παρούσας Πολιτικής. Ο επισκέπτης/ χρήστης, ωστόσο, θα καλείται περαιτέρω ειδικώς και ρητώς να δώσει την συγκατάθεσή του προς τούτο, αποδεχόμενος την παρούσα Πολιτική πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του.

• Ειδικότερα, ο επισκέπτης/χρήστης θα αποδέχεται και συγκατατίθεται όπως η www.greek-traditional-products.eu υπό τους όρους της εφαρμοστέας νομοθεσίας όπως ισχύει, θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που θα συλλέγονται μέσω της «Ιστοσελίδας», με σκοπό την πρόσβαση του επισκέπτη/ χρήστη στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, την εξυπηρέτησή του, την υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη και της www.greek-traditional-products.eu συναλλακτικής σχέσης, καθώς και για στατιστικούς λόγους και για σκοπούς ενημέρωσης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας» κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης του επισκέπτη/χρήστη.

• Διευκρινίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας από την www.greek-traditional-products.eu, προορίζονται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας της «Ιστοσελίδας» και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από αυτήν ή οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Η www.greektraditional- products.eu ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το διαδίκτυο.

• Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που θα συλλέγονται από την www.greektraditional- products.eu μέσω της ιστοσελίδας της, θα τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα ο επισκέπτης/χρήστης είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία αυτής ή απαιτείται με βάση των επιδικωκόμενο σκοπό και θα διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης του επισκέπτη/χρήστη με την «Ιστοσελίδα» ή εφόσον εκλείψουν οι λόγοι επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα, λαμβάνοντας υπόψιν τυχόν υποχρεώσεις της www.greek-traditional-products.eu δυνάμει της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

• Αποδέκτες στοιχείων των εν λόγω δεδομένων, δύνανται να είναι πέραν του ηλεκτρονικού καταστήματος www.greek-traditional-products.eu, συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα ή συνεργαζόμενες με την «Ιστοσελίδα» επιχειρήσεις που μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης και μόνο για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή την τυχόν παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που έχει ζητήσει ο χρήστης και πάντα υπό τις προϋποθέσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Εκτός αν ρητά προβλέπεται στην Πολιτική ή επιτάσσεται εκ του νόμου ή/και τις αρμόδιες αρχές (όπως ενδεικτικά αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήμάτος τους), η «Ιστοσελίδα» δεν θα προβεί άλλως στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο κάθε επισκέπτης/χρήστης άνευ της συγκατάθεσης αυτού.

• Η www.greek-traditional-products.eu δεν έχει το δικαίωμα να πωλήσει ή/και να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους χωρίς την ρητή συγκατάθεση των χρηστών.

• Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της «Ιστοσελίδας» αποτελεί υψίστης σημασίας για εμάς. Η τελευταία αφοσιώνεται να διασφαλίζει ότι λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύεται η ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών έναντι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης, κοινολόγησης, αλλοίωσης ή καταστροφής σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προστατεύουμε τα δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών, η www.greek-traditional-products.eu αδυνατεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των πληροφοριών που παρέχονται στην «Ιστοσελίδα» καθώς αυτό γίνεται με την ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

(III) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

• Ο επισκέπτης/χρήστης διατηρεί ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που προβλέπονται βάσει της ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και ιδίως του Ν. 4624/2019, Ν. 3471/2006 και του Κανονισμού 679/2016, καθώς και των αποφάσεων του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών ήτοι: 18 (a) το δικαίωμα της ενημέρωσης σχετικά με τα δεδομένα του που επεξεργαζόμαστε το δικαίωμα της πρόσβασης στα δεδομένα του που τηρούμε, (b) το δικαίωμα της διόρθωσης αυτών, (c) το δικαίωμα της διαγραφής αυτών, (d) το δικαίωμα περιορισμού ή εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων του, (e) το δικαίωμα φορητότητας αυτών σε άλλο υπεύθυνο ή εκτελούντα την επεξεργασία. • Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης εναντιωθεί με την επεξεργασία των δεδομένων του από την www.greek-traditional-products.eu ή επιθυμεί να ανακαλέσει την συγκαταθεσή του (που θα έχει δοθεί προηγουμένως), η «Ιστοσελίδα» θα συμμορφωθεί με τις σχετικές οδηγίες σύμφωνα με τις νόμιμες υποχρεώσεις της, εφόσον δοθούν εγγράφως. Σημειώνεται ότι η εναντίωση ή ανάκληση συγκατάθεσης θα συνεπάγεται ότι η «Ιστοσελίδα» δεν θα δύναται να ανταποκριθεί στην υλοποίηση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Η ανάκληση συγκατάθεσης ενεργεί μόνο για το μέλλον και δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίσθηκε στην συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η www.greek-traditional-products.eu θα δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα και μετά την ανάκληση της συγκατάθεσης μόνο στο μέτρο που θα επιτρέπεται από τον νόμο προκειμένου να ανταποκριθεί στις νόμιμες υποχρεώσεις της ή/και για την προάσπιση των δικαιωμάτων της.

• Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, η www.greektraditional- products.eu θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος εντός των προβλεπομένων στην νομοθεσία χρονικών προθεσμιών ενημερώνοντας γραπτώς τον επισκέπτη/χρήστη για την ικανοποίηση του αιτήματος, άλλως για τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος ή την ικανοποίηση αυτού.

• Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του, κάθε επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την www.greek-traditional-products.eu και να υποβάλλει το αίτημά του εγγράφως στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση [info@greek-traditionalproducts. eu].

• Επίσης, κάθε επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στην αρμόδια εποπτική αρχή (ελληνική Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), η οποία εξετάζει έγγραφες καταγγελίες σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται 19 στον ιστότοπό της (www.dpa.gr), σε περίπτωση που αντιτάσσεται στην επεξεργασία από την greek-traditional-products.eu των δεδομένων του.

(IV) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ

• Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συγκεντρώνονται αυτόματα (λόγου χάριν όχι μέσω εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν κάποιος επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της «Ιστοσελίδας». Παραδείγματα αυτού του τύπου πληροφοριών που μπορεί να συλλεχθούν είναι browser, λειτουργικό σύστημα υπολογιστή, domain name της ιστοσελίδας από την οποία συνδέθηκε, τοποθεσία.

11.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

• Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), η www.greek-traditional-products.eu περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της, η οποία είναι και ο διαχειριστής της «Ιστοσελίδας» και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των συναφών διεθνών συμβάσεων. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που ανήκουν στο διαχειριστή ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται στην «Ιστοσελίδα» ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων, τα οποία άπαντα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία. Ειδικότερα:

• Η www.greek-traditional-products.eu περιέχει σήμα κατατεθέν, εμπορικά σήματα, υλικό και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά αναφερομένων, των κειμένων, αγγελιών, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, μορφής (lay – out) της ιστοσελίδας, τα οποία προστατεύονται από τον Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν.2121/1993 με τις τροποποιήσεις του Ν. 4481/2017), σύμφωνα με τον οποίον απαγορεύεται η αντιγραφή, αναμετάδοση, δημοσίευση ή εμπορική εκμετάλλευση του συνόλου η μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς την έγγραφη άδεια της www.greek-traditionalproducts. eu διατίθενται δε στους χρήστες/επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση.

• Επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και αναπαραγωγή του περιεχομένου, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι και μόνο εφόσον το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Σε αντίθετη περίπτωση οι παραβάτες διώκονται ποινικά.

• Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η www.greek-traditionalproducts. eu έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στην «Ιστοσελίδα», παραχωρώντας στην τελευταία το ανέκκλητο δικαίωμα δωρεάν χρήσης του αναρτημένου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα περιεχομένου.

12. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

• Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα της www.greek-traditional-products.eu να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του www.greek-traditional-products.eu και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του κάθε φορά που θεωρεί αυτή (ενν. η www.greek-traditional-products.eu) ότι οι χρήστες αυτοί έχουν παραβιάσει του παρόντες όρους.

13. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 2251/1994 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

• Σε περίπτωση που η σύμβαση συνάπτεται μεταξύ της www.greek-traditionalproducts. eu και φυσικού προσώπου-καταναλωτή παρέχεται εκ του νόμου στον καταναλωτή δικαίωμα (αναιτιολόγητης) υπαναχώρησης από την σύμβαση κατά τα παρακάτω ειδικώς οριζόμενα: Έχετε δικαίωμα να ασκήσετε υπαναχώρηση από την αγορά σας από απόσταση εντός 14 ημερολογιακών ημερών την παραλαβή του προϊόντος βάσει της διατάξεως του άρθρου 3ε΄ του Ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε ο τελευταίος από το άρθρο 3 της ΥΑ Ζ1-891/2013 (ΦΕΚ Β 2144/30.8.2013) με σκοπό την προσαρμογή του προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ.

• Η εν λόγω υπαναχώρηση ασκείται υποχρεωτικά εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 3ζ του Ν.2251/1994, όπως το άρθρο άρθρο τροποποιήθηκε με τον Ν.4512/2018. Σημειωτέον ότι η αξιοποίηση της εν λόγω νομοθετικής πρόνοιας αφορά στην εκ των υστέρων διαπίστωση ότι τα 21 προϊόντα που παραγγείλατε μέσω της «Ιστοσελίδας» δεν ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας και δεν επιθυμείτε να τα χρησιμοποιήσετε και όχι στην παροχή του δικαιώματος δοκιμαστικής ή προσωρινής χρήσης του προϊόντος. Η www.greektraditional- products.eu επιφυλάσσεται να αποκρούσει κάθε δικαίωμα υπαναχώρησης εκ μέρους του καταναλωτή το οποίο ασκείται κατά παράβαση του νόμου ή καταχρηστικώς και ιδίως αν αποδεικνύεται ότι το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί εκ μέρους του καταναλωτή. Γι’ αυτό το λόγο το προϊόν δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί και θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Θα πρέπει να βρίσκεται στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.λπ.), η οποία δεν θα πρέπει να έχει σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις. Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς. Ως πελάτης πρέπει να μεριμνήσετε για την επιστροφή του προϊόντος και να καταβάλλεται τα έξοδα αποστολής, ενώ η εταιρεία μας είναι υποχρεωμένη να σας επιστρέψει εντός 14 ημερολογιακών ημερών το τίμημα που εισέπραξε για την αγορά του.

• Η αποστολή του προς επιστροφή προϊόντος καθώς τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον πελάτη με εξαίρεση την περίπτωση όπου το προϊόν είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε. Η όποια αντικατάσταση/ πίστωση γίνεται μόνο μετά την παραλαβή του προϊόντος στην έδρα μας και αφού διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο το βάσιμο της αξίωσης αντικατάστασης ή πίστωσης.

14. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Για τη διευκόλυνση των χρηστών των υπηρεσιών της η www.greek-traditionalproducts. eu παρέχει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της την υπό προϋποθέσεις πρόσβαση στην παρακολούθηση της πορείας αποστολών κάθε χρήστη. H εφαρμογή αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για τον προαναφερόμενο σκοπό και έχει αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα. Ουδεμία ευθύνη φέρει η «Ιστοσελίδα» σε περίπτωση τυχόν λανθασμένης καταχώρησης ή οποιασδήποτε ζημίας του χρήστη από τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών ή εφαρμογής. Οι πληροφορίες που εξάγονται από αυτή προορίζονται αποκλειστικά για το χρήστη που την έχει αποστείλει ή για λογαριασμό του οποίου έχει αποσταλεί και απαγορεύεται η χρήση από οποιονδήποτε τρίτο. Πρόκειται για αυστηρά προσωπική υπηρεσία και κατά συνέπεια το δικαίωμα του εκάστοτε αποστολέα για χρήση της εφαρμογής που 22 σχετίζεται με την αποστολή και των πληροφοριών των σχετικών με αυτή δεν είναι δυνατό να εκχωρηθεί. Οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση από οποιονδήποτε τρίτο μη εξουσιοδοτημένο προς τούτο απαγορεύεται αυστηρά.

15.COOKIES

• Για την σωστότερη λειτουργία της Ιστοσελίδας και την καλύτερη πλοήγησή του επισκέπτη/χρήστη αυτής, καθώς και για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, χρησιμοποιούμε cookies.

• Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων, τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομετακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των επισκεπτών/χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και την χρήση αυτής.

• Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή του επισκέπτη/ χρήστη ή για τα αρχεία του και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη έχει την δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Με τον τρόπο αυτό, η Ιστοσελίδα θυμάται τις ενέργειές και προτιμήσεις των επισκεπτών/χρηστών για ένα χρονικό διάστημα, προκειμένου να υπάρχει πχ. εξατομίκευση διαδικτυακών διαφημίσεων, ανάλυση επισκεψιμότητας ή άλλη στατιστική ανάλυση, και παροχή των υπηρεσιών που έχουν ζητήσει. Κατ’ αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να εισάγει ο κάθε επισκέπτης/χρήστης τις προτιμήσεις του κάθε φορά που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα. Η Εταιρία και οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία αφορά cookies.

• Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο, με τις οποίες μπορείτε να διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας. Σημειώνεται ότι με την απόρριψη των cookies μπορείτε να εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, όμως ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να δυσχεραίνεται ή καθίσταται αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων αυτής.

• Ειδικότερα:

(A)ΠΩΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΑ COOKIES; Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies. • Μπορείτε να αλλάξετε τις προσωπικές σας επιλογές ρυθμίζοντας κατάλληλα τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείται, επιτρέποντας είτε την αποδοχή συγκεκριμένων μόνο τύπων cookies ή την άρνηση στη χρήση τους.

• Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε ακολουθώντας τη διαδρομή για τη διαγραφή τους από τη μνήμη του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε. Με αυτόν τον τρόπο ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας. Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοσελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

(B)ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ COOKIES; Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες http:// cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και http://www.allaboutcookies.org

(C)ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

16.ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ/ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ/ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

• Οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

• Το παρόν αποτελεί τη συνολική δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της www.greektraditional- products.eu και του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας αυτής και των υπηρεσιών της.

• Καμία τροποποίηση των Όρων Χρήσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί και αποδεικνύεται εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες Όρους Χρήσης.

• Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών.

• Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας, στην Αττική Ελλάδος.

16.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Κάνοντας αγορές ο χρήστης συλλέγει πόντους, με κάθε ένα ευρώ αγορών κερδίζει έναν πόντο. Συλλέγοντας 100 πόντους κερδίζει μία δωροεπιταγή 10€ για αγορές από το κατάστημα. Η δωροεπιταγή δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά ή σε οποιοδήποτε άλλο είδος.

Δημιουργώντας λογαριασμό στην ιστοσελίδα, ο χρήστης κερδίζει 10 πόντους οι οποίοι προστίθενται στο λογαριασμό του χρήστη.

[]
10% Έκπτωση


Κάνε εγγραφή στο newsletter μας και κέρδισε κουπόνι έκπτωσης 10% για την πρώτη σου αγορά! Επωφελήσου τώρα!
    ΕΓΓΡΑΦΗ